🤩جدای از موضوع عاشقانه ی این فیلم آنچه به روشنی به تصویر‌کشیده شده است ، روایتی از یک جامعه ی واقعی است. جامعه ای که در آن طبقه بالادست نگاهی حقیرانه به طبقه ی‌پایین میکند و هیچگاه به ذهنش نمیرسد که ممکن است که اگر دچار مشکل شوند، آنها بدون مشکل‌خواهند بود.این ذهنیت تا حدی است که پس‌از سوراخ شدن کشتی ،طبقه بالا دست و ایمن ، در حال رقص و پایکوبی هستند.
.
⛴در ادامه شرایط به حدی بحرانی میشود که در لحظات آخر تفاوتی میان طبقات متفاوت جامعه ی تایتانیک مشاهده نمیکنیم.
.
🚣‍♀️قایق های نجات از زنان و دختران پر میشود و مردانی با کمک پول و حیله سوار‌بر قایق ها میشوند
.
😟و در نهایت تمامی سرنشینان تایتانیک از غنی و فقیر، بالادست و فرودست در سرمای طاقت فرسا یخ میزنند و عده ای قلیل نجات پیدا میکنند.
.
👈اما آنچه این فیلم را متمایز تر میکند داشتن صحنه های شبیه آنچه زندگی‌کرده ایم‌ است که چند نمونه ی آن را بیان میکنم
.
👤 اولین نفر ناخدای کشتی که با داشتن تجربه ی زیاد و پیش بینی وجود کوه یخ ، باز در شب حادثه به استراحت می پردازد و وقتی تلخی عملکرد خود را می بینید پشت سکان کشتی که در حال نابودی است به انتظار مرگ میشیند
.
👤شخص بعدی مهندس و طراح کشتی است که در طول‌مدت سفر همیشه با اطمینان از‌ طرح خود دفاع میکند ‌و حتی در برابر حوادث آمادگی‌ دارد ولی به محض‌اولین حادثه به ناتوانی میرسد که ترجیح میدهد اقدامی برای نجات نکند
.
👤اشخاص بعدی کسانی ‌هستند که برای نجات زندگی‌خود و داشتن جلیقه ی نجات حاضرند تمام دارایی خود را درآن لحظه بدهند.
.
🎸🎸🎸و اما تنها گروهی که بسیار بیننده را متاثر میکند گروه نوازنده و موزیک هستند که به محض شروع حادثه و تا انتهای سرنگونی با جدیت به کار‌خود ادامه میدهند و علت آنهم این است که کاری را که بتوانند انجام میدهند.
.
جک یخ میزند😭
رز راوی داستان میشود🔊
حتی نامزد رز که میتواند با حیله نجات پیدا کند خوکشی میکند🚫
.
🔰بیهوده است که تایتانیک را یک فیلم عاشقانه دانست به نظرم این فیلم سیاسی ترین فیلم تاریخ است.
.
شما در کجای تایتانیک و مشغول چه کاری هستید؟